2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-8567-7686

632-8559-7593

Patriotic Oath

Panatang Makabayan

Panatang Makabayan
Iniibig ko ang Pilipinas,
Aking lupang sinilangan,
Tahanan ng aking lahi,
Kinukupkop ako at tinutulungan 
Maging malakas, masipag at marangal. 
Dahil mahal ko ang Pilipinas, 
Diringgin ko ang payo
Ng aking magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, 
Tutuparin ko ang tungkulin
Ng mamamayang makabayan: 
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal 
Ng buong katapatan
Iaalay ko ang aking buhay,
Pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas