2560 Leon Guinto Street

Singalong, Malate, Manila

Philippines

632-5677686

632-5597593

College Calendar

Back to Calendar

Bigong kapalaran: Malawak na Pagtingin sa Realidad ng Kalusugang Pang-Isipan

DATE START: October 3, 2018

DATE END: October 5, 2018

Time: 7:30 am – 4:30 pm

Venue: Social Hall

c/o PsychSoc